Povodňové mapy

Povodňové mapy slouží pojistitelům jako primární zdroj pro tarifikaci rizika povodně a záplavy na území České republiky. Členské pojišťovny ČAP využívají systém jako jeden ze zdrojů pro kalkulaci cen pojistného u majetkového pojištění.
Zjištěním, ve které povodňové oblasti se váš objekt nachází, získáte orientační informaci o reálné možnosti pojištění objektu na riziko povodně a záplavy, resp. indikaci výše pojistného. Rizikové zóny záplav ukazují míru rizika zasažení povodní v dané lokalitě z pohledu pojistného trhu. Použití povodňových map pro jiné účely než pro účely pojištění může být zavádějící.
Informace uvedené v mapách jsou standardem ČAP, od něhož se mohou pojišťovny odchýlit ve prospěch klienta v souladu s vlastní obchodní strategií.

Systém rizikových zón byl vyvinut v letech 2002-2003 pro potřeby členských pojišťoven ČAP a aktualizován na základě digitálního modelu terénu NEXTMap® Europe – Czech Republic firmy Intermap Technologies, Inc. Je založený na zpracování topologických vlastností terénu reprezentovaného přesným digitálním modelem a jejich statistickou kalibrací vůči vzorkům dostupných státních čar rozlivu.
Součástí nového topologicko-statistického modelu Rizikových zón záplav 2012 jsou:
- říční rizikové zóny včetně hloubek
- rizikové zóny záplav z přívalových dešťů včetně hloubek
Zmapovány jsou všechny toky s povodím minimálně 10 km ², tedy přibližně 30 000 říčních km.

Upozornění: Nezpoplatněné využití je určeno výhradně pro soukromou potřebu fyzických osob. Komerční využití i užití pro interní potřeby právnických osob je podmíněno smluvním vztahem s Intermap Technologies, s.r.o.
Systém provozuje společnost Intermap Technologies, s.r.o.

Nebezpečí povodně

 

Kalkulačky pro výpočet minimální pojistné hodnoty stavby a minimální hodnoty domácnosti

Kalkulačky jsou určeny pro stanovení minimální pojistné hodnoty stavby nebo domácnosti pro pojištění v nové ceně. Novou cenou se rozumí cena, za kterou by bylo možné postavit stavba stejného druhu, velikosti a kvality nebo znovu pořídit veškeré vybavení a předměty osobní potřeby stejného nebo srovnatelného druhu a kvality.
Pojistná částka (horní hranice plnění) stanovená v pojistné smlouvě by měla minimálně odpovídat vypočtené pojistné hodnotě. Pokud je sjednaná pojistná částka stavby či domácnosti nižší než pojistná hodnota, dochází pravděpodobně k podpojištění. V případě pojistné události by pak pojistné plnění nepokrylo vzniklou škodu v plné výši. Pouze správně stanovená pojistná částka zaručuje dostatečnou pojistnou ochranu.

Hodnota stavby

Hodnota domácnosti

 

Pro úpravu pojistné smlouvy kontaktujte obchodního zástupce své pojišťovny.

Upozornění: Výpočet je proveden zjednodušenou formou a nezahrnuje cenu pozemku. Může se lišit od přesného výpočtu hodnoty nemovitosti, provedeného soudním znalcem i od výpočtů jednotlivých pojišťoven. Kalkulačka vypočítává minimální pojistnou hodnotu pro nemovitosti běžného typu. Jakékoliv nadstandardní stavební prvky hodnotu zvyšují. Pojistná hodnota nadstandardních nebo luxusních nemovitostí může být až několikanásobně vyšší.